Στόχοι

 

Οι στόχοι του Μουσείου Κρητικών Βοτάνων και του Βοτανικού Κήπου της ΟΑΚ είναι:

  • Επιστημονικοί (μελέτη της χλωρίδας της Κρήτης και συμβολή στην αξιοποίησή της).
  • Εκπαιδευτικοί (ενημέρωση μαθητών, φοιτητών, των ανθρώπων και των φίλων της Κρήτης γενικότερα).
  • Οικολογικοί (ευαισθητοποίηση και μέριμνα για τη χλωρίδα της Κρήτης, σε συνεργασία με Δήμους και άλλες Υπηρεσίες, επιστημονικούς και οικολογικούς φορείς, με ιδιαίτερη έμφαση στη φροντίδα για είδη ενδημικών βοτάνων υπό εξαφάνιση, για νέα είδη ενδημικών βοτάνων που μόλις ανακαλύφθηκαν κ.λπ.).
  • Πολιτιστικοί (ανάδειξη της αισθητικής και τουριστικής αξίας του φυσικού κάλλους της Κρήτης) και
  • Κοινωνικοί (δημιουργία θέσεων εργασίας).

Από το 2007 το Μουσείο Κρητικών Βοτάνων είναι μέλος του Planta EuropaNetwork.


Φωτογραφίες

-
-
-