Ινστιτούτο Θεολογίας και Οικολογίας

Το ΙΘΟ ιδρύθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΑΚ το 1991, ως ανταπόκριση στην πρόσκληση του Οικουμενικού Πατριαρχείου προς αντιμετώπιση των οικολογικών προβλημάτων και της προστασίας της Θείας Δημιουργίας.

Το Ινστιτούτο αναπτύσσει τη δραστηριότητά του καλλιεργώντας το διάλογο ανάμεσα στην Οικολογία και τη Θεολογία ως έννοιες αλληλένδετες με κοινή αφετηρία και κοινή επιδίωξη την αειφορία με άξονα τον σεβασμό στις μελλοντικές γενεές.

Αποστολή του ΙΘΟ είναι:

  • H εντατικοποίηση του οικολογικού διαλόγου μεταξύ επιστημόνων, θεολόγων, τεχνολόγων, οικονομολόγων, πολιτικών, κ.ά.
  • H προαγωγή του διορθοδόξου διαλόγου σε οικολογικά θέματα με την καθοδήγηση του Oικουμενικού Πατριαρχείου.
  • H προσπάθεια καθιερώσεως και αναπτύξεως διαθρησκειακού οικολογικού διαλόγου (κυρίως μεταξύ Xριστιανισμού, Iουδαϊσμού και Iσλαμισμού) επί του συμπλέγματος των κοινών οικολογικών προβλημάτων.
  • H εφαρμογή παιδαγωγικών μέτρων οικολογικής θεωρίας και πράξης, στα πλαίσια της οικουμενικών-διεθνών δραστηριοτήτων.
  • H συμμετοχή του Ινστιτούτου σε οικολογικά συνέδρια και άλλες συναφείς εκδηλώσεις, με στόχο αφενός τον πνευματικό εμπλουτισμό του Iνστιτούτου και την προαγωγή των σχέσεών του και αφετέρου την προβολή θέσεων της ελληνορθοδόξου παραδόσεως σε οικολογικά ζητήματα.

H διασύνδεση Θεολογίας και Οικολογίας σκοπεύει:

  • Στην ενθάρρυνση της Ορθόδοξης Θεολογίας να επιδείξει το επιβαλλόμενο από την κρισιμότητα των περιστάσεων ενδιαφέρον για την προστασία της ζωής σε όλες τις μορφές της και του φυσικού περιβάλλοντος γενικότερα, λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές εξελίξεις στην επιστήμη, την τεχνολογία, την οικονομία και την πολιτική σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.
  • Στη δημιουργική πρόκληση και πρόσκληση προς τους εργάτες της Eπιστήμης, της Tεχνολογίας και της Πολιτικής, να μην περιορίζονται σε πραγματιστικές μόνο θεωρήσεις των οικολογικών προβλημάτων, με συνέπεια να διαιωνίζονται και να επιδεινώνονται τα αδιέξοδα, αλλά να συνεκτιμούν τα βαθύτερα ηθικά και πνευματικά αίτιά τους, έτσι, ώστε οι εκάστοτε προτεινόμενες λύσεις να είναι σφαιρικές και αποτελεσματικές.
  • Στην εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σε όλες τις βαθμίδες, με στόχο τη σπουδή και προβολή της σημασίας της οικολογικής συνείδησης με αναφορά στην ελληνορθόδοξη διδασκαλία με έμφαση στα θεμελιώδη ζητήματα της ζωής.

Περιβαλλοντικές δράσεις

Υπεύθυνος του ΙΘΟ είναι ο κ. Αντώνιος Καλογεράκης.