ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΡΩΙΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2023

18-20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
ZOOM

Σκοπό του εργαστηρίου αποτελεί η εισαγωγή των ενδιαφερομένων σε μία κριτική ανάγνωση
της πρώιμης χριστιανικής γραμματείας. Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να επιχειρήσουν την
άντληση ιστορικών, κοινωνικών και τοπογραφικών στοιχείων μέσα από τα κείμενα της Καινής
Διαθήκης, αλλά και τα Πατερικά κείμενα, κατανοώντας ταυτόχρονα και τη μεθοδολογία
παραγωγής ιστορίας μέσα από ένα πρωτογενές κείμενο. Ο βαθμός δυσκολίας ως προς την
ανάγνωση/σχολιασμό των πηγών κρίνεται ελάχιστος, καθώς οι συμμετέχοντες θα λάβουν τα
κείμενα στη νεοελληνική απόδοσή τους. Η συγκεκριμένη αναγνωστική μεθοδολογία μπορεί να
αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο κατά την ανάγνωση των πηγών που συναντούμε στα σχολικά
εγχειρίδια των μαθημάτων της ιστορίας και των θρησκευτικών. Σημειώνεται, βέβαια, ότι τα
αγιολογικά κείμενα δεν θα χρησιμοποιηθούν για ανάλυση με βάση τα θεολογικά τους
συμφραζόμενα, αλλά θα αντιμετωπιστούν ως υλικό καταγραφής κοινωνικής ιστορίας.

Το εργαστήριο υπολογίζεται στη διάρκεια 9 ωρών (τρείς ημέρες/3 ώρες την ημέρα), στις οποίες
συμπεριλαμβάνονται η αρχική σύντομη εισήγηση για το θέμα, η ακόλουθη κριτική ανάγνωση
των πηγών (συλλογική ανάγνωση, εντοπισμός ιστορικών στοιχείων) από τους συμμετέχοντες
και, τέλος, η συζήτηση σχετικά με τη διεξαγωγή συμπερασμάτων.
Δεν απαιτείται κάποια σχετική εμπειρία ή γνώση των κειμένων.

Ενδεικτικά, οι συμμετέχοντες
μπορούν να έχουν κάποιο σημειωματάριο και μολύβι για την καταγραφή πληροφοριών που
κρίνουν απαραίτητες.

Το κόστος συμμετοχής και παρακολούθησης ορίζεται στα 10 ευρώ/άτομο.

*Σημειώνεται ότι οι συμμετέχοντες θα λάβουν σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.


Φωτογραφίες

-