Απολογισμός ΟAΚ

Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2016

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

 

ΕΣΟΔΑ                                           

Τακτικά:              664.578,26  €

Έκτακτα:             249.153,00 €

Σύνολο:              913.731,26  €

 

ΕΞΟΔΑ          

Τακτικά:              718.626,93  €

Έκτακτα:                 5.000,00  €

Σύνολο:              723.626,93  €

 

Πλεόνασμα:        190.104,33  € (μεταφορά στο 2016)

 

Ειδικός Λογαριασμός: 1.000.000,00 € (αμετάβλητος)