Ἀνέστη Χριστός καί ἡ ζωή πολιτεύεται...

Ἀνέστη Χριστός, καί ἡ ζωή πολιτεύεται...